Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel te Nuenen 
Tweevoren 75
5672 SG Nuenen 

K.V.K. 64422283

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 Atelier Jess. by Jessica van de Wiel, gevestigd in Nuenen, die in deze Algemene Voorwaarden als  Atelier Jess. by Jessica van de Wiel zal worden aangeduid;

Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 64422283 en zullen door Kledingatelier Jess. by Jessica van de Wiel op verzoek worden nageleefd op het moment dat er een mondelinge ofwel schriftelijk verzoek is aangevraagd voor het vervaardigen van een opdracht. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten van atelier Jess. by Jessica van de Wiel. Deze Algemene Voorwaarden zijn via internet te raadplegen maar kunnen op verzoek ook schriftelijk worden overhandigd, zie: http://www.jessbyjessica.nl.

2.2. Het accepteren van een aanbieding van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Atelier Jess. by Jessica van de Wiel en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Atelier Jess. by Jessica van de Wielworden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Atelier Jess. by Jessica van de Wiel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel.

Atelier Jess. by Jessica van de Wiel is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt  Atelier Jess. by Jessica van de Wiel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de opdracht.

3.3.  Atelier Jess. by Jessica van de Wiel kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een duidelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Atelier Jess. by Jessica van de Wiel niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Maatkleding en verstelwerkzaamheden

4.1. Onder maatkleding wordt verstaan alle aangemeten, voor de wederpartij op maat gemaakte kleding.

4.2. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel-, verstel- of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.

4.3. Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van door  Atelier Jess. by Jessica van de Wiel opgenomen maten, alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.

4.4. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.

4.5. De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel worden tegengeworpen.

4.6. Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig.

4.7. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van  Atelier Jess. by Jessica van de Wiel.

Artikel 5: Voorschotten, prijzen en betalingen

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3. Betaling kan à contant of per factuur geschieden. Bij betaling per factuur dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum (hierna te noemen ‘betalingstermijn’) te zijn geschied, tenzij anders vermeld op de factuur. Aan de opdracht kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

5.4. Indien de betalingstermijn door de wederpartij overschreden is, is de wederpartij van
rechtswege in verzuim en zal er over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1,5%

(één en een half procent) per maand in rekening worden gebracht. Dit wordt gerekend over
de periode dat de wederpartij in verzuim van betaling is. Dit gebeurt zonder ingebrekestelling van de 
wederpartij en zonder gerechtelijke tussenkomst.

5.5. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.

5.6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel.

Artikel 6: Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen

6.1. Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.

 6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel.

6.3. Ter verwerking aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel. Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk indien de wederpartij zich legitimeert, waarbij de naam en het adres op de opdrachtbon overeen dienen te komen.

6.4. Indien de wederpartij kiest voor bezorging, is Atelier Jess. by Jessica van de Wiel gerechtigd om op het door de wederpartij opgegeven adres te bezorgen. Hiervoor wordt een vergoeding in rekening gebracht: € 2,50 voor een adres binnen een straal van 20 km vanaf de locatie van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel, € 4,50 voor een adres tot 40 km vanaf de locatie van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel.

Artikel 7: Opdrachten en aansprakelijkheid

7.1. De wederpartij dient Atelier Jess. by Jessica van de Wiel voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.

7.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan Kledingatelier Jess. by Jessica ter hand stelt, is Atelier Jess. by Jessica van de Wiel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel.

Artikel 8: Reclames

8.1. Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake de hoedanigheid van de geleverde zaken.

8.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.

8.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoordt.

8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.

8.5. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie dagen aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel kenbaar te zijn gemaakt.

8.6. De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door de wederpartij voor Atelier Jess. by Jessica van de Wiel ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel is het de wederpartij niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel te retourneren.

8.7. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Atelier Jess. by Jessica van de Wiel uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Atelier Jess. by Jessica van de Wiel aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 13.2. gestelde garantievoorwaarden.

Artikel 9: Cursussen, workshops en adviezen

9.1. Lessen, workshops en cursussen gegeven door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel vinden plaats op een door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel aangewezen locatie.

9.3. De opdrachtgever/cursist voor een workshop of cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus schriftelijk te annuleren. Annulering door de opdrachtgever/cursist van de cursus kan tot 1 week voor aanvang van de workshop kosteloos geschieden in de vorm van een tegoed kaart. Deze kan ingezet worden voor een andere workshop. Bij annulering korter dan 1 week voor de eerste les- of workshop dag is de opdrachtgever/cursist verplicht 50%  van het cursusgeld te betalen. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Betalingen dienen door de opdrachtgever/cursist binnen het aangeven betalingstermijn betaald te worden. 

9.4. Atelier Jess. by Jessica van de Wiel heeft het recht zonder opgave van redenen de naai cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan leverancier betaalde bedrag.

Bij een workshop wordt er vanuit Atelier Jess. by Jessica van de Wiel een tegoedkaart aangeboden die ingezet kan worden op alle diensten en producten die Atelier Jess. by Jessica van de Wiel aanbiedt. Deze is een jaar na uitgifte geldig en te besteden. 

9.5. De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan leverancier wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel op grond van artikel 9.4.

9.6. Atelier Jess. by Jessica van de Wiel is niet aansprakelijk voor geleden schade voortgekomen uit door haar gegeven lessen of cursussen en de door haar gegeven persoonlijke adviezen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Atelier Jess. by Jessica van de Wiel  is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

10.2. Atelier Jess. by Jessica van de Wiel is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel. Het recht op schadevergoeding door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel  is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel uitgesloten.

10.3. Atelier Jess. by Jessica van de Wiel is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Atelier Jess. by Jessica van de Wiel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk mee te delen en zonder dat Atelier Jess. by Jessica van de Wiel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Garantie op materiaal

12.1.Atelier Jess. by Jessica van de Wiel staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene

V oorwaarden is bepaald.

12.2. Atelier Jess. by Jessica van de Wiel verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.

12.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.

12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.

12.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Atelier Jess. by Jessica van de Wiel geen garantieaanspraken.

Artikel 13: Garantie op verstelwerkzaamheden

13.1.Atelier Jess. by Jessica van de Wiel staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

13.2. Atelier Jess. by Jessica van de Wiel verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

• Er is voldaan aan de wasadviezen gegeven door de

medewerkers van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel, inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.

  • De kleding of materialen zijn door een medewerker van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel afgespeld en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel.

  • De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het afhalen, dan wel binnen 24 uur na het afhalen. En eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Atelier Jess. by Jessica van de Wiel.

13.3. Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Atelier Jess. by Jessica van de Wiel kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichte verstelwerkzaamheden.

13.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:

  • De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.

  • De kleding of materialen niet door een medewerker van

    Atelier Jess. by Jessica van de Wiel te zijn afgespeld.

  • De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de

    materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen en eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft gemeld bij Atelier Jess. by Jessica van de Wiel.

13.5. Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan de medewerkers van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel of door haar aangegeven derden met de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd.

14.2. DoorAtelier Jess. by Jessica van de Wiel aan wederpartij verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen, schetsen, tekeningen, teksten, berekeningen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door de wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel. 

Atelier Jess. by Jessica van de Wiel behoudt zich het uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.

14.3. De wederpartij is nimmer gerechtigd om door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel op zaken aangebrachte merktekens, handelsnamen en dergelijke te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.

14.4. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €1.000,00 onverminderd het recht van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

Artikel 15: Diversen

15.1. Indien de wederpartij aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel opgave doet van een adres, is Atelier Jess. by Jessica van de Wiel gerechtigd aan dat adres promotie en reclamemateriaal te verzenden, tenzij de wederpartij aan Atelier Jess. by Jessica van de Wiel schriftelijk opgave doet dat de wederpartij deze niet wenst te ontvangen.

15.2. Atelier Jess. by Jessica van de Wiel is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.

15.3. Wanneer door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Atelier Jess. by Jessica van de Wiel deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 16: Geschillen

16.1. De rechter in de vestigingsplaats van Atelier Jess. by Jessica van de Wiel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Atelier Jess. by Jessica van de Wiel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

17.1. Op elke overeenkomst tussen Atelier Jess. by Jessica van de Wiel en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Atelier Jess. by Jessica van de Wiel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Atelier Jess. by Jessica van de Wiel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 18: Betreffende de Algemene Voorwaarden

18.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

18.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

01-01-2019